Dagsorden om lokalplan 208

111.BESLUTNINGSSAG: IGANGSÆTTELSE AF ÆNDRET FORSLAG TIL LOKALPLAN 208 FOR

KOBBELSØLEJREN

Teknik, Klima og Miljøudvalget den 23. august 2022

Sagsnr.: 19-29335A

Område: Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Klima og Miljøudvalget at:

1. at nuværende forslag til Lokalplan 208 sættes på pause og at der i stedet udarbejdes forslag til

lokalplan med "standard" sommerhuse.

RESUME

Lokalplan 208 og kommuneplantillæg 12 for Kobbelsølejren har været udsendt i 4 ugers offentlig høring og

der er indkommet i alt 44 høringssvar, der primært er imod projektet og ønsker sommerhuse efter

bygningsreglementets regler. Lokalplanen og kommuneplantillægget giver mulighed for at bygge op til 10

sommerhuse på op til 150m² + 50m² sekundær bebyggelse i op til 7 meters højde. Dette foreslås nu

ændret til borgernes og investors ønske om en mere traditionel udstykning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Teknik, Klima og Miljøudvalget vedtog den 13. december 2021 at udsende lokalplan 208 og

kommuneplantillæg 12 i 4 ugers offentlig høring. Høringen er nu slut og der er indkommet 44 primært

negative høringssvar. De primære bekymringer omkring projektet er bl.a. sommerhusenes størrelse,

herunder højde og antal kvadratmeter, sommerhusenes indpassen i området samt støj i forbindelse med

udlejning. Der lægges i hørringssvarene vægt på, at området er et stille og naturskønt område som bør

bevares, og huse af denne type bør placeres i Marielyst.

Der er indkommet flere hørringssvar, der ønsker en lokalplan, der i højere grad præciserer

sommerhusprojektet og detaljerne vedrørende placering af byggeriet. Flere af høringssvarene anerkender

ønsket om udvikling i Gedesby Strand, men anbefaler i stedet, at udvalget godkender en udstykning af

sommerhuse i stil med den resterende del af Gedesby Strand. Det foreslås nu at høringssvarende følges,

således en ny lokalplan i stedet afspejler de mere gældende regler i sommerhusområdet. Høringssvarende

fremgår af bilag.

Den nuværende lokalplan og kommuneplantillæg udlægger området til 8 sommerhuse med mulighed for

enten at udnytte den eksisterende bebyggelse eller nedrive den og opføre to ekstra sommerhuse, dvs. op

til i alt 10 sommerhuse. Sommerhusene tillades opført i op til 7 meter i højden og på 150 m². Herudover

kan der opføres 50 m² sekundær bebyggelse i form af garage, udhus, overdækninger o. lign. Den

sekundær bebyggelse er svarende til det i bygningsreglementets fastsatte fradrag.

Med den seneste tids kraftige stigende priser på materialer er økonomien i det eksisterende projekt

skrøbelig. Derfor er der et ønske fra bygherre i stedet at prioritere muligheden for at realisere en mere

normal udstykning.

Som der foreslås i høringssvarende kan der som alternativ til det nuværende forslag, udarbejdes

lokalplanforslag til sommerhuse der bygger på bygningsreglementets standard regler og de eksisterende

sommerhuse i området. Det vil sige grunde fra omkring 1000m², bygningshøjde på omkring 5m og en

bebyggelsesprocent på maksimalt 15%. En ændret lokalplan vil skulle udsendes i 4 ugers fornyet høring.

Et sådan lokalplanforslag vil i højere grad lægge sig op af den nuværende byggestil og omfang i området

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

At turismen understøttes, og vi vil understøtte et mangfoldigt friluftsliv.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Lokalplan 208 og kommuneplantillæg 12 har været udsendt i 4 ugers offentlig høring og der er i

høringsperioden blevet afholdt borgermøde. Der er indkommet 44 høringssvar som fremgår af bilag.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Samlet høringssvar - Lokalplan 208 19-29335A-96