Byråds referat 11/1 21. Kobbelsølejren

Punkt 29: Beslutningssag: Igangsættelse af lokalplan for sommerhuse ved Kobbelsølejren og kommuneplantillæg

19/29335

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

  1. at igangsætte lokalplanarbejdet for ændret anvendelse til sommerhuse og område med fællesfaciliteter
  2. at fastsætte en samlet bebyggelsesprocent på 15 for den del af lokalplanområdet, der udlægges til ny bebyggelse dog med en maks. størrelse på 150 m2 for det enkelte sommerhus
  3. at sommerhusgrundene får en max. størrelse på 500 m2
  4. at der udarbejdes kommuneplantillæg.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen i Guldborgsund Kommune er i dialog med en projektudvikler, der ønsker at etablere sommerhuse og skabe nye muligheder på området omkring den tidligere feriekoloni Kobbelsølejren i Gedesby Strand.

Visit Lolland-Falster peger på, at vores område er den største turistdestination Øst for Storebælt, og at de har fokus på at øge antallet af overnatninger med 22% (400.000 overnatninger), hvilket vil medføre en omsætning på 400 mio. kr. og give 500 lokale arbejdspladser.

Nye muligheder for at bygge sommerhuse i Gedesby Strand kan understøtte udviklingen i turismen på Lolland-Falster og øge kvaliteten og mangfoldigheden af overnatningstilbud i turismeområderne.

De sidste par års økonomiske opsving, og særligt 2020 og corona-pandemien, har i Guldborgsund Kommune betydet stigende salg af sommerhuse og flere turismeovernatninger, da flere danskere holder ferie herhjemme. Der er solgt 60% flere sommerhuse i Guldborgsund Kommune i 2020 end i 2019. Eller sagt på en anden måde, der blev solgt 243 flere sommerhuse i 2020 sammenlignet med 2019 (kilde: Boligsiden).

Den nuværende lokalplan og kommuneplan fra 2009 udlægger arealet til feriecenter med klynger af ferieboliger på mellem 65 og 95 m2 samt et område med fælleshus, centerkontor og lignende, dog ingen støjende aktiviteter.

Lokalplanen blev udarbejdet på baggrund af et konkret projekt i 2009, der dog aldrig er blevet realiseret.

Det nye projekt har fokus på at bibeholde den eksisterende bygning på grunden til f.eks. erhvervsformål, der er målrettet turisme og den rekreative branche, f.eks. udlejning af surferudstyr, havkajakker, isbod, café mv. Derefter er idéen at udstykke området i grunde, hvor projektudvikler opfører sommerhuse med videresalg til private.

I området er der værdifulde naturværdier, bl.a. i områdets østlige del, der ligger tæt på diget og Østersøkysten, og i den vestlige del er der et stort areal beskyttet mose. De særlige stedbunde kvaliteter skal tydeliggøres i lokalplanen og i byggeriet med fokus på sommerhuse opført i træ og med grønne tage, som kan få husene til at virke som en mere integreret del af naturen i området.

Administrationen oplever ingen efterspørgsel efter at bygge feriecentre på fælles grund med mindre huse og mange fælles faciliteter. Størrelsen på sommerhuse er steget igennem de sidste par årtier. Sommerhusmarkedet ser ud til at være drevet i høj grad af danskernes ønske om større sommerhuse, som de selv ejer.

Planlægningen for dette område bør forholde sig til disse forhold, og administrationen anbefaler Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget at aflyse den utidssvarende lokalplan og igangsætte arbejdet for at planlægge et nyt sommerhusområde, der i højere grad er efterspørgsel efter.

I en ny lokalplan skal det være muligt at udstykke det enkelte sommerhus på selvstændige matrikler, men på op til max. 500 m2, som er væsentligt mindre end de 1.200m2, som bygningsreglementet fastsætter som standard. Mindre matrikler giver mulighed for større fællesarealer for beboerne mellem husene. Fællesarealer som også kan udvikles til mindre naturlignende arealer. Fællesarealer skal ejes af en kommende grundejerforening.

Inden for det nye forslag til lokalplanområde ejer Guldborgsund Kommune to områder. Det ene område henligger som skov og skal fortsætte med det, det andet område er udlagt som offentlig parkeringsplads til turister og besøgende.

Med baggrund i den offentlige debat om sommerhusområder og størrelser på sommerhusene, anbefaler administrationen, at lokalplanen fastsætter en maksimal størrelse på 150 m2 for det enkelte sommerhus. I erhvervsstyrelsens udkast til ”vejledning om udlejning af sommerhuse” fra september 2020, står, at meget store sommerhuse er defineret som dem over 150 m2.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

At turismen understøttes, og vi vil understøtte et mangfoldigt friluftsliv.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Lokalplanforslag og Kommuneplantillæg udsendes i 4 ugers høring, når de på et senere tidspunkt vedtages som forslag.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 18-01-2021

Fraværende: -

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-02-2021

FRAVÆRENDE: - Indstilling godkendt.

BESLUTNING I BYRÅDET den 11-02-2021

Godkendt